Technika a vybavení sboru

 

Od samého počátku činnost si byl sbor vědom, že základem jeho činnosti je technika, a proto výbor začal ihned se sháněním peněz na vybavení. Potíže v době zakládání byly veliké, ale v místních podmínkách hrálo velkou roli to, že nadšeným hlasatelem hasičství byl nejvlivnější občan obce, majitel velkostatku František Saifert. Propůjčil sboru svou vlastní stříkačku a totéž učinil i obecní úřad, který zapůjčil i další hasičské nářadí, které vlastnil. Dále byla na útraty majitele velkostatku zřízena na jeho pozemku, v rozlehlé zahradě u pivovaru, první hasičská tělocvična.

V roce 1885 byla doplněna výzbroj a výstroj a pomýšlelo se na koupi nové stříkačky, která byla zakoupena v roce 1886 za 850 zl. V červnu roku 1889 bylo hasičům dáno nové cvičiště u rybníka Volejna.

V roce 1891 byly pořízeny pro mužstvo první čtyři ochranné pláště. V roce 1896 byla sborem zakoupena další, již velmi moderní čtyřkolová stříkačka od firmy Smekal v Praze za 960 zl. Sbor si na stříkačku 900 zl. vypůjčil na směnku ve spořitelně v Německém Brodě. V témže roce byly z výtěžků divadelních představení zakoupeny za 57 zl. další pláště pro činné členy. Na podzim roku 1897 byla provedena oprava a vyčištění rybníčku u kašny na návsi, aby byla zajištěna dostatečná zásoba vody pro případ požáru ve středu obce. 28.září roku 1899 byla otevřena nová hasičská zbrojnice v obecním domě č.p.122 (bývalá vinopalna).

V roce 1912 byla pořízena dvoukolová stříkačka od firmy Černoch v Chotěboři za 320 K. Stroj byl upotřeben z dosavední staré čtyřkolové stříkačky. V roce 1924 byla upravena požární zbrojnice a pořízena nová kamenná kostková dlažba.

Na jaře roku 1925 uspořádali hasiči sbírku mezi občany a výtěžek 8 354,70 KČ byl použit na zakoupení nové kombinované čtyřkolové motorové stříkačky od firmy Smekal z Prahy-Smíchova za 45 tis. KČ. V témže roce byly sborem zakoupeny nové hadice za 500,- KČ ze Zenského fondu. 6. května téhož roku byla stříkačka prvně použita při požáru u Stejskalů č.p. 131. Následujícího roku byla zakoupena normální dvoukolová stříkačka za 9 tis KČ, takže sbor měl v té době k dispozici jednu stříkačku čtyřkolovou motorovou, dvě čtyřkolové ruční, jednu dvojkolku a 4 berlovky. Roku 1929 zakoupil sbor dvě plachty na stříkačky.

V dalších letech pak pokračovalo materiální zajištění sboru tak, že bylo možno v roce 1931 odprodat jednu stříkačku (patrně čtyřkolová ruční) sboru jilemnickému za 5.250,-KČ. Pro modernizaci sboru byla zakoupena nová, dvoukolová motorová stříkačka na pneumatikách a v roce 1936 tak má již sbor dvě vlastní motorové stříkačky. V roce 1938 bylo od fy. Smekal objednáno dalších 100 m hadic.

Velkou touhou všech členů bylo dosáhnout toho, aby sbor měl své auto. V roce 1946 bylo získáno první vozidlo, samozřejmě po německé armádě. Byl to Steier Deimler, typ 1500 A/02. V prosinci 1947 si sbor vypůjčil u místní kampeličky 20 tis. KČ na nákup 5 ks nových pneumatik. Ačkoliv úpravě automobilu a jeho technickému stavu bylo věnováno mnoho hodin práce, musel jej sbor v lednu 1948 odevzdat vojenské správě. Další vůz byl získán od Fondu národní obnovy 30. listopadu 1948 a to nákladní auto značky Isotta-Franchini. Obě tato vozidla byla však nevyhovující a velmi náročná na údržbu. Na konci roku 1948 byla do vjezdu do zbrojnice osazena nová roleta v ceně 3.125 KČ. V roce 1949 byla zakoupena nová dvoukolová motorová stříkačka PS-16, která byla sboru předána do užívání v roce 1950. Během tohoto roku byl v Havlíčkově Brodě pořádán kurs řidičů motorových vozidel, který absolvovalo 6 členů sboru (Fikar, Petříček, Absolon, Pospíšil, Tecl a Šrámková) a získali tak řidičský průkaz III.třídy. Pro hlášení požáru byla v roce 1952 ve zbrojnici zamontována elektrická siréna.

V roce 1956 byly sboru dodány cvičné stejnokroje. Až v roce 1959 byl získán kvalitní vůz a do České Bělé byl přidělen speciální požární vůz Tatra 805 s přenosnou motorovou stříkačkou PS-8 a kompletním vybavením v ceně 86.000 Kčs. V roce 1966 byla elektrická siréna umístěna na železný sloup před zbrojnici. V roce 1967 proběhlo školení k obsluze dýchacích přístrojů, které byly v počtu 2 ks ve výbavě sboru.

V roce 1969 byly zahájeny práce na na nové vodní nádrži na návsi, která byla dokončena v roce následujícím. V roce 1969 byla rovněž zakoupena část farní stodoly pro zřízení nové požární zbrojnice. V roce 1970 zakoupil MNV sboru nové hadice z umělého vlákna, výsuvný dvoukolový žebřík a dvě nové radiostanice. V roce 1971 byla dokončena a sboru předána do užívání nová hasičská zbrojnice, která byla vybudována na místě bývalé farské stodoly. V květnu 1972 získal sbor od okresní inspekce požární ochrany pojízdnou přenosnou motorovou stříkačku PPS 12 (uložena v přívěsném vozíku). Dvoukolová stříkačka PS 16, která byla dosud v užívání, byla předána do Cibotína. V roce 1977se započalo s výstavbou sušáku na hadice, který je umístěn vedle nové zbrojnice.

V roce 1984 byly MNV zakoupeny nové radiostanice, které nahradily dřívější aparáty a stříkačka PS-12 byla vybavena elektrickým startérem. Při příležitosti 105. výročí založení v roce 1986 bylo pro sbor získáno cisternové požární vozidlo Škoda 706 CAS 25. Původní vozidlo T 805 bylo předáno do Lučice. Na počátku roku 1989 proběhly vnitřní úpravy v hasičské zbrojnici. Na úkor spojovací chodby do garáže a skladu byl rozšířen vnitřní prostor klubovny, který byl následně vybaven novým nábytkem, barovým pultem a rozvodem vody. V roce 1993 při zásahu u požáru lesa v Žižkově Poli došlo k poruše na motoru cisternového automobilu, která byla vlastními silami odstraněna.

Od roku 1995 byla v rámci sboru vyčleněna výjezdová jednotka, která má na starosti represivní činnost. Do roku 2002 měla tři 9-ti členná družstva, poté byl stav snížen na dvě družstva. Jednotka je zařazena do požárního poplachového plánu okresu (nyní Kraje Vysočina) na stupeň JPO III (jednotka požární ochrany III.stupně). V případě potřeby je jednotka povolávána operačním střediskem HZS. Na sklonku roku 1995 předal starosta obce sboru do užívání novou stříkačku PS 12 s motorem o obsahu 1500 cm3 (dále PS 15) v hodnotě téměř 100 tis. KČ, takže sbor měl k dispozici dvě motorové stříkačky. V roce 1997 bylo zásahové vozidlo vybaveno vysílačkou, která umožńuje spojení s operačním střediskem HZS a dálkové spouštění sirény. Z tohoto důvodu byl stožár se sirénou přemístěn od obecního domu č.p.122 k hasičské zbrojnici. Od roku 1998 je zásahová jednotka vybavena dvěma vzduchovými dýchacími přístroji Saturn. Při hašení požáru usedlosti Jana Kosa v srpnu 1998 byla poškozena stříkačka PS 12. Při čerpání vody z potoka došlo vlivem nedostatku vody k zanešení čerpadla a k zadření motoru. Při následném rozebrání stroje se ukázala nutnost celkové generální opravy, a proto bylo rozhodnuto, že tato stříkačka bude přebudována na soutěžní speciál. V následujícím roce byl do původního rámu s kohouty osazen nový motor a stříkačka tak slouží pouze pro sportovní účely. Stříkačka PS 15 byla namísto původní zásahové PS 12 uložena do přívěsného vozíku. Od 27.listopadu do 28.prosince roku 1999 proběhla oprava zkorodované kabiny a plechů u nádrže na automobilu. Oprava byla prováděna vlastními silami a financování zajišťoval obecní úřad ve spolupráci se sponzory.

V roce 2000 vystrojil obecní úřad výjezdovou jednotku sedmi kusy nových pracovních uniforem PS II. V dubnu 2004 při výjezdu k požáru ve Stříbrných Horách došlo v Krátké Vsi k dopravní nehodě požárního vozu. Byla poškozena pravá strana kabiny. Po dohodě s obecním úřadem byla zakoupena starší T 706 a její kabina byla použita k opravě havarované cisterny. Po měsíci usilovné práce měl sbor opět svůj vlastní provozuschopný vůz. Po dobu nepojízdnosti vlastního vozu byla zapůjčena T 148 z HZS v Havlíčkově Brodě.

Při VII. ročníku „Václavské soutěže“ v požárním útoku 1.října 2005 došlo k zadření čerpadla a motoru u soutěžní stříkačky. Následná oprava byla provedena za 43 tisíc KČ. Na počátku roku 2006 byla výjezdová jednotka vystrojena dvěma novými nehořlavými komplety Fireman, dvěma zásahovými kabáty Zahas, třemi páry zásahové obuvi a pěti komplety pracovních uniforem PS II.

Výbava i výstroj jednotky se neustále obměňuje a doplňuje, jelikož se vzrůstajícím počtem a rozmanitostí zásahů, roste potřeba neustále modernizovat a zdokonalovat vše, co se vybavení i výstroje týká.

V současné době výjezdová jednotka operuje s prvovýjezdovým vozidlem Tatra 815 a dále pak dopravním automobilem Ford Tranzit. Oba tyto vozy jsou v majetku Městysu Česká Bělá, zřizovatele jednotky. 

CAS 20/4000/240-S2Z / TATRA T815-2 / SPZ 6J2 2511 / volací znak HHB 301

DA-L1Z Ford Transit SPZ 7J0 3454 volací znak HHB 304