Jednotka sboru dobrovolných hasičů Česká Bělá

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), kterou zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů obec. V našem případě Městys Česká Bělá.

Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

JSDH Česká Bělá je zařazena v rámci kraje Vysočina do plošného pokrytí v kategorii JPO III. To znamená výjezd jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu minimálně ve zmenšeném počtu 1+3. Jednotka je zařazena v poplachovém plánu „Požár, Strom, Včela, AED“. Vyjíždí tedy k požárům, přírodním kalamitám, likvidaci obtížného hmyzu nebo k předlékařské zdravotní pomoci.

Členství v jednotce je na základě „Dohody o členství v jednotce“, uzavřenou mezi členem a Městysem Česká Bělá. Zde jsou stanoveny práva a povinnosti obou stran.
Všichni členové výjezdové jednotky SDH Česká Bělá jsou zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů Česká Bělá. Členství ve sboru zajišťuje jejím členům pojištění činností při zásazích. Pojišťění začíná běžet v okamžiku vyhlášení poplachu jednotce a končí návratem na základnu.

Zasahujeme v rámci svého katastru Česká Bělá ale i mimo něj. Dále dle smlouvy mezi městysem Česká Bělá a obcí Kyjov, zajišťujeme požární ochranu i pro katastr obce Kyjova.

Vyhlášení poplachu jednotce je Krajským operačním střediskem v Jihlavě prováděno SMS zprávou a následně i hlasovou zprávou na telefonní čísla všech členů jednotky a v případě požáru ještě spuštěním sirény s kolísavým tónem 60 sekund (25-10-25).

Členové výjezdové jednotky SDH Česká Bělá

Václav Rakušan velitel jednotky rakusanvasek@seznam.cz +420 723 507 122
Martin Klimeš velitel družstva/zástupce VJ klimes01@seznam.cz

+420 777 355 022

Milan Krejdl velitel družstva
Petr Rakušan st. velitel družstva
Martin Hospodka velitel družstva
Jiří Rakušan strojník
Miroslav Škaryd strojník
Petr Rakušan ml. strojník
Milan Kubát strojník
Pavel Vaněk strojník
Milan Krejd ml. technik ochrany obyvatelstva
Miroslav Hospodka technik ochrany obyvatelstva
Jakub Rakušan technik ochrany obyvatelstva
Václav Rakušan ml. technik ochrany obyvatelstva
Luboš Petr

technik chemické a technické služby

Lukáš Jakeš hasič
Miloš Sobotka hasič
Antonín Čejka hasič
Josef Petr hasič
Stanislav Harvalík hasič
Jakub Kasal hasič
Josef Petr ml. hasič
Petr Hűblbauer hasič